A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott esetekben
és a
(2) bekezdés szerinti kivételekkel a jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt légállapot, illetve komfortállapot biztosítására energiát használó épület energetikai jellemzőinek tanúsítási eljárására kell alkalmazni.

 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

 • a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
 • b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
 • c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
 • d) a hitéleti rendeltetésű épületre;
 • e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
 • f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
 • g) azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
 • h) a műhely rendeltetésű épületre;
 • i) a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.

(3) Az épület energetikai jellemzőit e rendelet előírásai szerint - amennyiben nem rendelkezik hatályos energetikai tanúsítvánnyal - tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó

 • a) új épület építése;
 • b) meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység
 •          ba) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy
 •          bb) bérbeadása;
 • c) 500 m2, vagy ennél nagyobb (2013. január 9.-től lép hatályba), illetve 250 m2, vagy ennél nagyobb (2015. július 9-én lép hatályba) hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

 

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) energetikai tanúsítvány: igazoló okirat, amely az épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza;

b) hasznos alapterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet fogalommeghatározásának keretein belül valamennyi épületszint hűtött-fűtött helyiségei alapterületének összege;

c) technológiai utasítás: tevékenység (folyamat) vagy gépek (berendezések) rendeltetésszerű alkalmazásához, használatához szükséges követelményeket tartalmazó műszaki dokumentáció;

d) energiaszolgáltató szervezet: a villamos energiáról szóló törvény és a földgázellátásról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, valamint a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti távhőszolgáltató.

e) becsült gazdasági élettartam: épület esetében jogszabályban, vagy az építtetõ által a tervezési programban megadott idõtartam, az épületek  energetikai jellemzõinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott épületelem esetében jogszabályban, szabványban, teljesítménynyilatkozatban vagy megfelelõség igazolásban meghatározott idõtartam (ez a pont 2013. január 9-én lép hatályba);

 f) költségoptimalizált szint:az energiahatékonyság azon szintje, amely egy épület, vagy valamely az épületek energetikai jellemzõinek meghatározásáról szóló rendeletben meghatározott épületelem becsült gazdasági élettartama folyamán a legalacsonyabb költséget eredményezi a 7. § (4) bekezdése szerinti számítás alapján (ez a pont 2013. január 9-én lép hatályba);

g) önálló rendeltetési egység: az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló kormányrendeletben meghatározott fogalom (ez a pont 2013. január 9-én lép hatályba);

h) épület energiahatékonysága: az épület szokásos használatához kapcsolódó energiaszükséglet számított vagy mért mennyisége, amely többek között magába foglalja a fûtéshez, a hûtéshez, a szellõztetéshez, a melegvíz-ellátáshoz szükséges energiát. (Ez a pont 2013. január 9-én lép hatályba.)

Tudta-e Ön, hogy...

 • ...a családi kiadások legnagyobb tétele a rezsiköltség?

Csatlakozzon hozzánk!

Amennyiben szeretne országos partneri hálózatunkhoz csatlakozni, küldje el bemutatkozó anyagát és elérhetőségét a következő e-mail címre: info@etanusitvany.hu